Hier lees je de DISCLAIMER van Biologika Nederland
EN
de DISCLAIMER van de Biologika Online Training

Door het bezoeken van deze website, biologikanederland.nl, ga je automatisch akkoord met de beschreven en gesproken disclaimers en de algemene voorwaarden.

1. Informatieve doeleinden
De medische informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van Biologika Nederland – in samenwerking met Biologika Vrije Universiteit Hongarije – zou kunnen verwachten. Ook alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. Biologika Nederland doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De toepassing van Biologika is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult en de trainingdeelname is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

2. Niet aansprakelijk
Zowel de eigenaar van de website als Biologika Nederland en Enikö Papp zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer toegepaste adviezen en ideeën. Biologika Nederland besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Biologika Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.biologikanederland.nl en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. Biologika Nederland houdt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

3. Samenwerking met reguliere geneeskunde 
Biologika Nederland houdt zich uitsluitend bezig met de vijf biologische natuurwetten, zoals ontdekt door dr. Geerd Ryke Hamer. Dit wil zeggen dat Biologika Nederland zich distantieert van overige uitingen, gedrag, meningen en uitspraken van dr. Geerd Ryke Hamer. In tegenstelling tot dr. Geerd Ryke Hamer zelf, sommige Hamerse stromingen en sommige Germaanse geneeskunde- stromingen, wijst Biologika Nederland de reguliere geneeskunde niet af. Biologika wijst u er op dat u bij lichamelijke, psychische, psychiatrische of andere klachten, in welke vorm dan ook, altijd een medisch gekwalificeerde arts moet raadplegen. De informatie die u verkrijgt via Biologika Nederland mag dan ook nooit als vervanging van de behandeling door een arts dienen. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient dus niet te worden opgevat als medisch advies.

4. Auteursrechtelijke bescherming
De website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige in deze website weergegeven informatie te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Biologika Nederland.

5. Privacywetgeving
Met uw gegevens wordt volgens de privacywetgeving omgegaan, waarbij ze enkel en alleen worden gebruikt om u te informeren over wetenswaardigheden, aanbiedingen en nieuws. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

6. Geen garanties
Biologika Nederland garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Biologika Nederland is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

Hartelijk dank voor je medewerking en begrip!
Het Biologika Nederland Team

DISCLAIMER van de BIOLOGIKA ONLINE BASISTRAINING
– lees deze disclaimer a.u.b. aandachtig door indien jij een online training hebt aangeschaft bij Biologika Nederland –

Definities

In deze disclaimer worden verstaan onder:

-koper: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de Online Biologika Basistraining (betreffende de vijf biologische natuurwetten) heeft aangeschaft.

-bezoeker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de website biologikanederland.nl bezoekt, maar die (nog) niet de online training heeft aangeschaft.

-Online Training: de Online Biologika Basistrainig betreffende de vijf biologische natuurwetten.

-disclaimer: de disclaimer van de Biologika Online BasisTraining betreffende de vijf biologische natuurwetten.

-website: www.biologikanederland.nl

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze disclaimer is van toepassing op de gehele Online Training. Door deze Online Training aan te schaffen, verklaart de koper automatisch dat hij kennis heeft genomen van deze Disclaimer en dat hij met de inhoud hiervan akkoord gaat.

2. Informatie van de Biologika Online Basistraining

2.1 De Biologika Online Basistraining over de 5 biologische natuurwetten is bedoeld om de koper te helpen bij het informeren over Biologika en bevat de Online Training. Deze training is puur informatief.

2.2 De informatie van deze Online Training is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming). De informatie van de Online Training, noch de gebruiksmogelijkheden kunnen worden beschouwt als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

2.3. De informatie van de Online Training is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de koper van de Online Training of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat de koper aan de informatie van de Online Training geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of voor die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie van de Online Training alleen bedoeld ter ondersteuning.

2.4. De informatie op deze Online Training kan in dergelijke situaties dienen ter ondersteuning van:
• het contact tussen de koper (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
• de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. De koper wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelende arts of andere zorgprofessional om professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. De koper wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen worden de kopers  geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

3. Zelfzorg(adviezen)

3.1 In een aantal gevallen bevat de informatie van de Online Training ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifiek betrekking op de individuele medische situatie van de koper of van de bezoeker of  van iemand waarvoor deze (rechts)persoon informatie van de Online Training zoekt.

3.2. De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat de koper en de bezoeker bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

3.3. Ook waar het informatie betreft met betrekking tot het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de koper of van de bezoeker of van iemand waarvoor hij informatie van de Online Training zoekt.

4. Medische vragen

4.1 Omdat de Online Training in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van kopers en bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

4.2 De koper die de Online Training heeft aangeschaft, gaat ermee akkoord dat Eniko Papp en daardoor Biologika Nederland geen persoonlijke of inhoudelijke vragen zullen beantwoorden naar aanleiding van het volgen van de online training. Er is derhalve geen sprake van nazorg in welke vorm dan ook. Nazorg vormt geen onderdeel van de Online Training.

5. Onpartijdigheid van Eniko Papp en Biologika Nederland / biologikanederland.nl

5.1 Specifieke onderzoeken, producten, behandelingen, opinies en andere informatie die tijdens deze Online Training worden genoemd, worden niet noodzakelijkerwijs door de Biologika organisatie of door diens informatieleveranciers aanbevolen of ondersteund.

5.2 Er wordt naar gestreefd om bij het noemen van bijvoorbeeld beschikbare geneesmiddelen of mogelijke behandelingen alle mogelijkheden te vermelden zonder daarbij voorkeuren aan te geven tenzij over een voorkeur medisch-wetenschappelijke overeenstemming bestaat.

5.3 Enikö Papp en Biologika Nederland zullen nooit adviseren dat de koper of de bezoeker zijn reguliere medische behandeling en/of medicatie moet beëindigen. Indien de koper of bezoeker  – na het volgen van de Online Training er echter wel voor kiest zijn reguliere medische behandeling en/of medicatie te beëindigen, dan valt dit geheel onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Enikö Papp en Biologika Nederland zijn in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daardoor ontstane fysieke, psychische, emotionele en financiële schade of welke andere schade dan ook.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van de Online Training door de koper of bezoeker valt volledig onder de eigen verantwoordelijkheid en risico van de koper of bezoeker.

6.2 Enikö Papp en Biologika Nederland zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de koper of van de bezoeker en ook niet voor schade aan eigendommen van derden. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie, gederfde winst, geleden verlies en gevolgschade. De koper en de bezoeker vrijwaren Enikö Papp en Biologika Nederland tegen alle aanspraken van derden.

6.3 Enikö Papp en Biologika Nederland zijn niet aansprakelijk voor medische, psychische en emotionele schade bij de koper en de bezoeker of voor welke andere schade dan ook.

6.4 De koper en de bezoeker handelen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle activiteiten die zij ondernemen met betrekking tot Enikö Papp en/of Biologika Nederland, waaronder tevens valt het bekijken van de Online Training.

7. Copyright, intellectuele eigendom

7.1 Niets van deze Online Training mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, screenshots, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of uitgever van de Biologika Online Training.

7.2 De koper mag de Online Training alleen en uitsluitend voor eigen leerdoeleinden bekijken; het getoonde materiaal is bestemd voor zijn eigen, persoonlijk gebruik.

7.3 Tenzij Eniko Papp of Biologika Nederland vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan:

(a) materiaal, informatie, sheets, geluid, etc. van de Online Training, met inbegrip van het opnieuw publiceren op een andere website of op welke wijze dan ook aan publiek te (ver)tonen;

(b) materiaal van de Online Training te verkopen, verhuren of anderszins te sublicentiëren;

(c) materiaal van de Online Training in het openbaar te tonen;

(d) de Online Training te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren  voor een commercieel of ander doel;

(e) materiaal van de Online Training te bewerken of anderszins te wijzigen;

(f) materiaal van de website herdistribueren;

(g) de door Biologika Nederland verschafte inlogcodes en links – welke toegang geven tot de Online Training – verder te verspreiden op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Eniko Papp of Biologika Nederland.

7.4. Overtreding van artikel 7, eerste tot en met derde lid, zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

8. Wijziging inhoud website en online training

8.1 Eniko Papp en Biologika Nederland behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website en aan de Online Training. Hiervoor hebben Eniko Papp en Biologika Nederland geen voorafgaande toestemming nodig van de bezoeker of de koper.

8.2 Onder het aanbrengen van wijzigingen worden onder andere verstaan: het wijzigen, aanpassen, verwijderen en plaatsen van nieuw studiemateriaal en nieuwe video’s.

8.3 Onbeperkt toegang: de koper heeft, zolang Biologika Nederland bestaat, toegang tot de door hem aangeschafte Online Training. Dit laat echter onverlet het recht van Eniko Papp en Biologika Nederland om in geval van overmacht de Online Training te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van de koper.

9  Rechts- en forumkeuze

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Eniko Papp of Biologika en de koper of bezoeker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Eniko Papp of Biologika en de koper of de bezoeker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Eniko Papp of Biologika Nederland gevestigd is.

9.3 Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één van de partijen als geschil worden beschouwd.

Artikel 10 – Wijziging disclaimer

10.1 Eniko Papp en Biologika Nederland zijn steeds bevoegd deze disclaimer te wijzigen.