Definities

  1. Onder klant wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een opdracht verstrekt aan Biologika Nederland.

Artikel 1: toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten –met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarbij Biologika Nederland optreedt als opdrachtnemer dan wel consulent.
  • Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van Biologika Nederland worden overeengekomen.
  • Op alle overeenkomsten – met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarin Biologika Nederland optreedt als opdrachtnemer dan wel consulent is het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 2: totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst tussen de klant en Biologika Nederland komt niet eerder tot stand dan wanneer de klant de disclaimer van Biologika Nederland heeft ondertekend en heeft kennisgenomen van deze algemene voorwaarden.

2.2 Zowel de klant als Biologika Nederland kunnen slechts afwijken van hetgeen is overeengekomen voor zover dit schriftelijk met de wederpartij wordt overeengekomen.

Artikel 3: uitvoering van de opdracht

3.1. De klant dient aan Biologika Nederland alle relevante informatie schriftelijk of mondeling te verstrekken die noodzakelijk is voor het deugdelijk uitvoeren van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle extra kosten, die Biologika Nederland moet maken als gevolg van gebrekkige of onvolledige verstrekking van (onjuiste) informatie door de klant, worden de klant in rekening gebracht.

Artikel 4: wijzigingen in de opdracht

4.1 Indien op verzoek van de klant wijzigingen in de opdracht worden aangebracht of extra werkzaamheden worden verricht, worden de daaruit voortvloeiende kosten evenredig met de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding aan de klant in rekening gebracht. Biologika Nederland is in het voorkomende geval niet gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moest worden uitgevoerd.

Artikel 5: auteursrecht

5.1 Biologika Nederland bezit het gehele en exclusieve auteursrecht op al dan niet voltooide schriftelijke consulten en adviezen. Biologika Nederland verleent slechts een recht voor eigen gebruik van de opdracht aan de klant.

Artikel 6: vertegenwoordiging en uitbestedingen

6.1 De klant maakt schriftelijk en uitdrukkelijk aan Biologika Nederland bekend wanneer hij namens of voor rekening van een derde handelt.

6.2 De klant vrijwaart Biologika Nederland tegen elke aanspraak welke derden jegens Biologika Nederland zouden kunnen doen gelden, voor wat betreft kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden, welke door derden worden verricht via bemiddeling van Biologika Nederland doch voor rekening van de klant.

Artikel 7: geheimhouding

7.1 De klant en Biologika Nederland behandelen alle kennis die zij van elkaar krijgen vertrouwelijk.

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 Biologika Nederland is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan niet veroorzaakt door derden – die de klant lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Biologika Nederland.

8.2 De klant vrijwaart Biologika Nederland tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

Artikel 9: betaling

9.1 Betaling van de overeengekomen vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht dient te geschieden zonder aftrek van enige korting binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur. De factuur wordt toegezonden na voltooiing van de opdracht, tenzij Biologika Nederland kosten dient te berekenen aan derden.

9.2 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is de klant gehouden tot vergoeding van rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim. De rente wordt gesteld op 1% per maand of een deel daarvan.

9.3 Alle kosten die Biologika Nederland moet maken tot verhaal van zijn vorderingen op de klant en de vaststelling van diens aansprakelijkheid, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de klant, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van de schade die Biologika Nederland lijdt.

9.4 De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij Biologika Nederland verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen aan de hand van het tarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.5. Biologika Nederland hanteert een annuleringsbeleid. Afzeggen van een Biologika activiteit binnen 2 weken voor aanvang activiteit (met uitzondering van de Biologika Bachelor Training 5 dagen, daar hanteert Biologika Nederland 4 weken) worden er geen deelnamekosten teruggestort.

9.6. Indien Biologika Nederland een kortingsactie aanbiedt voor haar activiteiten, trainingen, webinars, etc, dan geldt de korting alleen in de aangegeven en/of in de aangekondigde periode. Kortingen worden nooit toegekend met terugwerkende kracht.

Artikel 10: ontbinding

10.1 Biologika Nederland kan zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden of de nakoming ervan opschorten indien a) de klant één van de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de disclaimer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Biologika Nederland ernstig in gevaar brengen als gevolg van bijvoorbeeld surseance van betaling, (een aanvraag tot) faillissement, beslaglegging, handelsonbekwaamheid en ontbinding van de klant als rechtspersoon.

Artikel 11: geschillen

11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en Biologika Nederland ontstaan, zullen worden berecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

11.2 Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één van de partijen als geschil worden beschouwd.

Artikel 12: reclames en aansprakelijkheid

12.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de verrichting van de diensten. De klant, die om welke reden dan ook het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de dienst akkoord te hebben bevonden.

Artikel 13: overmacht

13.1 Storingen bij Biologika Nederland ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder ander zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of ander middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Biologika Nederland van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

13.2 In geval van overmacht zal Biologika Nederland daarvan onverwijld mededeling doen aan de klant, en heeft de klant na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijke te annuleren, echter onder de verplichting om van Biologika Nederland af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 14: wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1 Biologika Nederland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van Biologika Nederland of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3 Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.